tankanlaegigen.png

Store fordele ved afgasset gylle

Gylle er en flydende staldgødning, som opstår, når kreaturer og/eller svin går på spaltegulve, der tillader både ajle (urin) og møg (blanding af fast afføring og strøelse) at falde ned i et opsamlingssystem.

Fra møget kommer et indhold af kalium, fosfor og magnesium, og fra urinen stammer gyllens høje indhold af kvælstof (her i form af den stinkende luftart ammoniak).

På Biokraft modtager vi blandt andet biomasse i form af husdyrgødning fra landbrug. Biomassen omdannes til gas i en kæmpe tank.

Der tilføres varme. Surhedsgraden reguleres og tanken gøres mere eller mindre iltfattig, så bakterierne rigtig kan få fat.

Den dannede metangas opsamles og brændes senere af, hvorved man udvinder energi f.eks. varme og el.

Den afgassede biomasse er et energifattigt gødningsprodukt rigt på næringssalte - og har en bedre gødningseffekt end rågylle. Denne fordel kan yderligere øges, når man separerer den afgassede biomasse i en tør del og en vandig del.

Den tynde og letflydende afgassede gylle optages bedre i planterne. Det er med til at reducere risikoen for ammoniakfordampning.

I den tørre del vil hovedparten af fosforet findes, mens kvælstofindholdet primært findes i væskedelen. Især den bedre udnyttelse af kvælstofindholdet indebærer en betydelig energibesparelse, da der herved kan spares i forbruget af handelsgødning, der skal fremstilles ved forbrug af el og fossile brændstoffer.


Processen i reaktoren er også med til at reducere lugtgerne. Den afgassede gylle lugter simpelthen mindre.