reaktor.png

Sådan virker biogasanlægget

Logikken bag biogas er simpel. Tag noget gylle. Varm det en smule op, tilsæt nogle bakterier - og vupti, der dannes gas. Men industriel biogasproduktion er noget mere kompliceret.

Kilometervis af rør, pumper, ventiler og andre mekaniske maskiner kræver vedligeholdelse og overvågning. Systemdesignet til Biokraft-anlægget opererer med op mod 2100 forskellige fokuspunkter, hvor der er risiko for systemfejl. Biokrafts elektroniske overvågning  holder øje med omkring 1.500 af disse fokuspunkter.

Produktionen skal reguleres afhængig af det input, anlægget modtager fra landmændene. Både i forhold til mængder og i forhold til kvalitet. Der er f.eks. stor forskel på, hvad der sker i reaktorerne afhængigt af om det primært er gylle fra slagtegrise eller fra søer, der fyldes i. 

Samtidig er rågylle en ganske potent substans, som er hård ved anlægget - løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter er derfor en naturlig del af dagligdagen på Biokraft.


Her er en lidt forsimplet forklaring på, hvordan et biogasanlæg virker.

 

undefined

I princippet kan alt organisk materiale omdannes til biogas: Gødning (gylle) fra landbruget, slam fra rensning af spildevand, planterester og affald fra levnedsmiddelindustrien med mere.

Biomassen kommes i en lukket gastæt procestank, hvor der etableres et miljø, som sætter den biologiske gasproduktion i gang.

I den gastætte procestank opvarmes biomassen typisk til omkring 40°C og under disse betingelser kan methanbakterierne danne biogas.

Biogassen, der består af 50-75% methan, 25-50% kuldioxid, 0-1% svovlbrinte samt en smule brint, ledes videre til et gaslager.

Den bedste energiudnyttelse i et biogasanlæg fås i et kraftvarmeanlæg. Her afbrændes gassen i en gasmotor, som driver en generator og varmen udvindes fra motorens kølevand og udstødning.

Nyttevirkningen ved energiomsætningen i kraftvarme-biogasanlæg er generelt på ca. 60 %, hvor energien fordeler sig med:
• 25 % elektricitet
• 35 % udnyttet varme

Ved processen er der et generelt tab på omkring 40 %, som fordeler sig således:
• 25 % anvendes til opvarmning af biomassen i procestanken.
• 15 % motortab.